Algemene voorwaarden nascholing College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland

Artikel 1 Omschrijving
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Organisator: College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland, opleiding Osteopathie en nascholingen, Hugo de Grootkade 30-38, 1052 LT Amsterdam Cursist: Aangemelde Osteopaat Opdracht: Cursussen, workshops en nascholingen Osteopathie

Artikel 2 Toepassing
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op cursussen, workshops, en nascholingen die worden georganiseerd onder de vlag van College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland Amsterdam (www.college-sutherland.nl).
2. College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland Amsterdam organiseert cursussen voor Osteopaten ingeschreven bij een nationaal Osteopathisch register. Bepaalde cursussen kunnen open staan voor studenten Osteopathie.

Artikel 3 Informatie en organisatie cursus

1. De organisator staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie over de cursus heeft verstrekt.
2. De organisator vraagt voor de cursussen accreditatie aan bij de NRO en het GNRPO en dit wordt kenbaar gemaakt op de website van het College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland (www.collegesutherland.nl).
3. De organisator bezorgt de deelnemer tijdig alle documenten en informatie die nodig zijn bij de desbetreffende cursus.
4. De organisator is verantwoordelijk voor de organisatie van de cursus.
5. Iedere docent die praktische handgrepen in zijn/haar cursussen toepast, dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben (cfr: verplichting volgens de statuten van het beroepsregister).
6. Iedere deelnemer dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben (cfr: verplichting volgens de statuten van het beroepsregister).

Artikel 4 Aanpassing en wijziging van de cursus
1. De organisator zal bij aanpassingen en/of wijzigingen van de inhoud, de data en/of plaats van de cursus deze zo spoedig mogelijk mededelen aan de deelnemer.
2. De deelnemer kan de cursus kosteloos annuleren wanneer deze aanpassingen en/of wijzigingen haar of hem niet goed uitkomen.
3. De organisator heeft het recht de cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Dit is mogelijk tot minimaal 10 dagen voor aanvang van de cursus.
4. De organisator heeft tevens het recht de cursus te annuleren bij overmacht (ziekte, vliegtuigproblemen en andere). Dit is mogelijk ook binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus.
5. De organisator is niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten zoals transport- en hotelkosten in geval van annulering (zie ook Bepaling 11).

Artikel 5 Tijdsduur overeenkomst
1. De overeenkomst geldt voor de cursus waar de cursist zich voor in heeft geschreven. In geval van een opleiding geldt de overeenkomst voor de totale duur van de opleiding.

Artikel 6 Cursusgeld
1. Het cursusgeld is aangegeven op de website van College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland (www.college-sutherland.nl).
2. In het cursusgeld zijn syllabus, koffie, thee en lunch inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Overnachtingkosten zijn niet inbegrepen.
3. Het cursusgeld is vrijgesteld van BTW.
4. Voor een cursus of opleiding, verspreid over meerdere jaren, kan het cursusgeld voor de vervolgjaren worden verhoogd. De organisator moet dit tijdig doorgeven aan de deelnemer. De deelnemer heeft het recht zich niet in te schrijven voor de verdere duur van de opleiding op basis van een bezwaar tegen deze kostenverhoging.

Artikel 7 Betaling- en annuleringsvoorwaarden
1. Binnen vier weken na de factuurdatum dient de betaling te geschieden. De betalingsverplichting blijft eveneens geldig indien bezwaren tegen de hoogte van de afrekening.
2. De firma Famed is verantwoordelijk voor het factureren. Herinneringen en aanmaningen verlopen via deze firma.
3. Bij annulering van de inschrijving door de deelnemer: a. tot zes weken voor aanvang: 100% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald b. van zes tot twee weken voor aanvang: 50% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald c. binnen twee weken: 0% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
4. In het geval van overmacht wordt in overleg met de organisator het inschrijvingsgeld, betaald door de deelnemer behouden voor een volgende cursus. Het is de organisator die bepaalt of er sprake is van overmacht. In geval van annulering door overmacht brengt de deelnemer de organisator zo snel mogelijk op de hoogte dat zij/hij niet aanwezig kan zijn.
5. De bedragen in de aangeboden cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van BTW, alsook van andere heffingen van overheidswege. Eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten zijn eveneens niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld, tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 Bezwaren
1. De deelnemer kan steeds en ten laatste binnen twee weken na de cursus of opleiding bezwaren over de cursussen indienen bij de organisator, hetzij schriftelijk, hetzij per email. Dit bezwaar dient voldoende gedetailleerd te zijn, zodat organisator gepast kan reageren.
2. Indien een bezwaar gegrond is, zal organisator het nodige doen om de eventuele aanpassingen / correcties mee te delen aan de deelnemer.
3. Ieder bezwaar wordt vertrouwelijk behandeld. Het bezwaar wordt gedurende de tijdsduur van de cursus of opleiding en tot drie jaar na de cursus of opleiding bewaard. De organisator is hiertoe verantwoordelijk.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van de organisator, docent en deelnemer
1. De organisator is bij iedere cursus of opleiding verplicht tot een ‘inspanningsverplichting’.
2. De organisator is uitsluitend aansprakelijk voor onvolkomenheden in de uitvoering van de cursus die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en/of ondeskundigheid.
3. Bij schade welke is ontstaan door foutieve handgrepen verricht door docenten of deelnemers, kan de organisator in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op:
a. Een vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan)
b. Indirecte schade
c. Gevolgschade
5. Iedere deelnemer dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben (cfr: verplichting volgens de statuten van het beroepsregister).
6. Iedere docent die praktische handgrepen in zijn/haar cursussen toepast, dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben (cfr: verplichting volgens de statuten van het beroepsregister).

Artikel 10 Beschadiging en/of verlies van zaken
1. De deelnemer is steeds verantwoordelijk bij verlies of beschadiging van zaken.

Artikel 11 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop organisator geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor organisator niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van organisator, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. Overmacht kan door de organisator tevens worden ingeroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt na aanvang van de cursus.
4. Partijen hebben de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht duurt de cursus uit te stellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden kan ieder van de partijen de inschrijving voor de cursus of opleiding ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
5. De organisator zal binnen twee maanden een vervangende activiteit organiseren, wanneer door overmacht een deel van de cursus of opleiding vervalt. Deze organisatie dient binnen een tijdsperiode van een jaar te gebeuren. Wanneer de deelnemer daar niet mee akkoord gaat, kan deze een deel van zijn inschrijfgeld terugvragen. Dit bedrag wordt procentueel vastgelegd aan de hand van de tijd dat de cursus reeds liep.

Artikel 12 Privacy
1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die beide partijen van elkaar of op een andere wijze hebben bekomen, is verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, organisator gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en organisator zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is organisator niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.