Docenten

Robert Muts

D.O. / D.M.


Vakgebied:
Concept, filosofie, embryologie, visceraal (organen)

Rik Hoste

D.O. MSc.


Vakgebied:
Thorax, Nn. Cranialis, Craniaal, Sutherland technieken

Dennis Holverda

D.O.


Vakgebied:
Bekken, wervelkolom, onderzoek & behandelen

Carl Coussement

D.O. MSc


Vakgebied:
Myofasciale assen, Kliniek

Harrie Schoot

Arts


Vakgebied:
Pathologie, klinische lessen, uitsluiting

Jeroen de Block

D.O.


Vakgebied:
Fysiologie

Ton van Loosbroek

D.O.


Vakgebied:
Kliniek

Karen te Pas

-


Vakgebied:
Therapeut-Patient-Relatie (psychologie)

Edu Logeman

D.O.


Vakgebied:
Onderzoek & behandelen, kliniek

Simon Phlips

D.O.


Vakgebied:
Tensegrity, General Osteopathic Treatment

Tom de Jong

D.O. MSc.


Vakgebied:
Neurologie, Kliniek

Sacha Prins

D.O.


Vakgebied:
Craniaal aspect

Krista Post

D.O.


Vakgebied:
Extremiteiten

Arjen Volkers

D.O.


Vakgebied:
Visceraal buikorganen

Bart-Jan Sol

D.O.


Vakgebied:
Bekken / Wervelkolom

Lex Flisijn

D.O. MSc


Vakgebied:
Visceraal aspect

Gabe Sanders

D.O.


Vakgebied:
Extremiteiten, Voorzitter NACO

Arvid Dam

D.M. MSc.


Vakgebied:
Voesdingsleer

Jaap Zwaan

D.O. MSc


Vakgebied:
Craniaal aspect, Evolutieleer

Martine Maetzdorf

D.O.


Vakgebied:
Visceraal aspect

Wiebe Reijenga

D.O.


Vakgebied:
Kliniek, Onderzoek & Behandelen

Patrick van Dun

D.O. MSc


Vakgebied:
Methodologie

Paolo Tozzi

D.O. MSc.


Vakgebied:
Fascia & Fluida

An Engelen

D.M. MSc.


Vakgebied:
Dissectie

Jory Pouwels

D.O. MSc


Vakgebied:
External Examinator

Birgit Gunzl

D.O.


Vakgebied:
Ass. Praktijkexamens

Paula Vasconcelos

D.O.


Vakgebied:
Ass. Praktijkexamens

Rob Bijlmer

Kinderarts


Vakgebied:
Pathologie

Jan Pals

MSc.


Vakgebied:
Gezondheidszorg

Lilian vd Bos

D.O. MSc.


Vakgebied:
Anatomie, Biologie

Evertjan Ilbrink

D.O.


Vakgebied:
Embryologie, Anatomie, Fysiologie

Bram Gerlach

D.O.


Vakgebied:
Evolutieleer

Maarten de Boer

PhD.


Vakgebied:
Biomechanica, methodologie

Saskia Jorg

D.M. MSc


Vakgebied:
Manager

Jane Stark

D.O. MSc


Vakgebied:
Fascia, Sutherland

Francesco Cerritelli

D.O. MSc


Vakgebied:
Neurologie

Christian Lunghi

D.O. MSc


Vakgebied:
5 Models

D.O. MSc


Vakgebied:
Fa

D.O. MSc


Vakgebied:
N