In de dagelijkse praktijk ontmoet men een dermate grote variëteit aan klachten en ziektebeelden, dat het beroep méér dient te zijn dan de toepassing van technieken. Men dient telkens een individuele diagnostiek en een individuele therapie toe te kunnen passen op de individuele en unieke patiënt. Alle colleges zijn gerelateerd aan dit concept, waardoor naast de geneeskunde een geneeskunst ontstaat. Niet alleen worden diagnostische en therapeutische technieken gedoceerd, maar bovenal wordt aandacht besteed aan de zelfstandige toepassing van het totaalconcept Osteopathie. Het onderwijs is zodanig ingericht dat het totaalconcept Osteopathie autonoom en bij elk klachtenbeeld kan worden toegepast. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan regulier medische kennis (op pariëtaal, visceraal en craniaal gebied) en farmacologie (herkennen van bijwerkingen van medicijnen). Daarnaast wordt ook de psychologie  (psychosomatiek en somatopsychologie) geïntegreerd in het totaalconcept en als zodanig toegepast. Reguliere kennis wordt geïntegreerd in het concept Osteopathie. Het onderwijsconcept is reeds 50 jaar beproefd en staat garant voor de kracht van CS.

Missie College Sutherland

De uitspraak ‘Aan College Sutherland leer je niet alleen de osteopathie, maar leer je bovenal osteopaat te worden’, mag gezien worden als een mission-statement. Wij dragen bij aan kennisontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk door prima praktisch onderwijs en kennisvernieuwing, alles in het kader van de visie: ‘het ánders kijken en handelen’ in de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland.

Het onderwijs aan College Sutherland is gericht op de kwaliteit van hoger beroepsonderwijs binnen de complementaire geneeswijzen. Modulen-onderwijs wordt hierdoor niet aangeboden, omdat het menselijk organisme meer is dan de som der (onder)delen. Hiermee doen wij ook recht aan het eerste principe van het osteopathisch concept: het menselijke organisme is een ondeelbare eenheid.

Ons doel is om studenten op te leiden tot veilige, competente en onafhankelijke osteopaten.  Met het hoge opleidingsniveau beogen we kwalitatief hoge osteopathische behandelingen voor alle patiënten, met oog en aandacht voor de volledige mens.

Wij zetten ons in voor de kritische onderbouwing van het beroep osteopathie en voor maatschappelijke erkenning van het beroep. Samenwerking met medische beroepen is van groot belang en achten wij noodzakelijk voor het arbeidsveld van de eerstelijns gezondheidszorg.

Via postacademisch cursussen houden wij contact met onze afgestudeerden. We bieden hen de mogelijkheid om verder in het beroep te ontwikkelen.

Onze waarden:

  • Hoge kwaliteit in kennis en vaardigheden
  • Totale mens behandeling
  • Verantwoordelijk in de zorg
  • Ánders kijken in de geneeskunde
  • Respectvolle benadering

Visie College Sutherland

Binnen College Sutherland neemt de praktische c.q. klinische toepassing van het beroep een belangrijke plaats in. Deze toepassing wordt in samenwerking met het Integraal Medisch Centrum vormgegeven. Een opleiding in voltijd en in deeltijd en postacademisch onderwijs worden aangeboden in het kader van ‘een leven lang leren’ en in samenwerking met het werkveld. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om onderwijs en de klinische toepassing te verzorgen dat voor de maatschappij toegevoegde waarde heeft.

Bij CS spelen kennis en vaardigheden een belangrijke rol. Wij zoeken nadrukkelijk samenwerking met de beroepsvereniging en beroepsregister  om zorg te dragen voor doorgaande leerlijnen in het beroepsonderwijs. Wij werken tevens samen met soortgelijke opleidingen in Europa (OsEAN).

We staan voor kwaliteit. Wij streven een hoog kwaliteitsniveau na en zijn daarop aanspreekbaar. Een doeltreffend systeem van leerdoelen en didactisch plan stelt ons hiertoe in staat en maakt het mogelijk om structureel te sturen vanuit onderwijsdoelen en strategische plannen. Passie en kwaliteit vormen hierbij onze drijfveer, evenals het werken vanuit de praktijkervaring. De directie en de docenten leggen de lat hoog en we verwachten ook een grote inzet van onze studenten. Zij weten wat ze kunnen bereiken en worden hier intensief bij begeleid. Het werkveld heeft behoefte aan verantwoordelijke en competentie practici, dit kunnen wij de student meegeven door inspirerend en goed onderwijs.

Wij kiezen voor een kleinschalige opleiding, waarin wij de student persoonlijk kunnen begeleiden in zijn weg ‘om osteopathie te leren, maar meer nog om osteopaat te worden’, zoals ons mission-statement luidt. Wij zijn ervan overtuigd dat osteopathische behandelingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van patiënten, maar eveneens een preventieve werking heeft. In dat ligt sluit onze nauw aan bij de definitie van gezondheid door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO): “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.” Dat betekend dat in de visie van CS:

  • De totale mens wordt behandeld en niet de optelsom van haar onderdelen;
  • Het onderzoek verder strekt dan een onderzoek naar de huidige klachten;
  • De behandeling op meer is gericht dan op het bestrijden van klachten of symptomen, maar tevens het algemene welbevinden bevorderd;
  • De osteopathie zowel een geneeskundige als een sociale taak vervult in de maatschappij;
  • Preventief handelen een plaats verdient in het therapeutisch denkkader.

College Sutherland en het NACOM

College voor Osteopathie Sutherland Amsterdam participeert in het Nederlands Academisch College voor Osteopathie & Mesologie (NACOM).

Het Nederlands Academisch College voor Osteopathie & Mesologie (NACOM) is een bestaande stichting die zich bezig houdt met de reglementen Osteopathie en de actualisatie aan de zich vernieuwende wetgevingen. Daartoe werkt het NACOM samen met buitenlandse academische colleges, die de belangrijkste scholen in Europa vertegenwoordigen.


The European Federation and Forum for Osteopathie

The European Federation and Forum for Osteopathie (E.F.F.O.) http://www.effo.eu is een federatie waar beroepsverenigingen en registers uit vrijwel alle Europese landen samenwerken aan de Europese standaardisatie van de opleidingen Osteopathie en de uitvoering van het beroep osteopaat. Via het Europese Parlement is dit de organisatie die strijd voor de gelijke erkenning van de Osteopathie in alle Europese landen.

Genoemde organisaties zetten zich in voor de hoogst mogelijke vakinhoudelijke kwalificatie van het beroep. Naast een grote invloed van de Europese wetgeving, blijft de geneeskunde in Europa functioneren onder het verdrag van Maastricht (1992), met een vervolg van het verdrag van Amsterdam (1997), dat wil zeggen een soevereine uitvoering van de wet. Van regelgeving is dus wel sprake, echter voor de Osteopathie in Nederland, wordt dit geregeld door de wet BIG. Osteopathie valt onder de wet BIG, niet in de erkenning, maar wel het wettelijk kader waarin een vrij beroep zich kan begeven. In Nederland is het daarom wettelijk toegestaan het beroep osteopathie uit te oefenen, vergoeding door de zorgverzekering is gekoppeld aan verschillende registers.

Het onderwijs in Nederland, ook ten aanzien van al of niet medisch erkende professies, dient te voldoen aan de eisen die de Nederlandse wet aan onderwijs stelt. De Osteopathie in Nederland inzake de wet BIG uit 1993, valt onder de zogenaamde niet-geregelde beroepen. Deze wet verplicht de beroepsorganisaties van de niet-geregelde beroepen in haar eigen reglementen te voorzien, ten aanzien van deskundigheidsgebied, opleidingseisen, bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en kwaliteitsbewaking, beroepsethiek en praktijkvoering. Deze reglementen worden sinds 1996 door het Nederlands Academisch College voor Osteopathie (NACO) opgesteld, conform de doelstellingen van deze stichting.