Indien je ontevreden bent of een klacht hebt kan een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, al veel oplossen. De directie van de school kan hierbij bemiddelen. Gaat de klacht over de directie, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag (het bestuur).

Dit document vermeldt op welke wijze je een klacht / bezwaar kunt indienen. Bovendien wordt aangegeven hoe de procedure verloopt en welke reactie termijnen er zijn. Ook kun je bij de vertrouwenspersoon van de school (mentoren en decaan) informeren naar het verloop van de klachtenprocedure.

Dit document betreft de klachten/bezwaar procedure CIG betreffende alle opleidingen, trainingen en cursussen:

 

Klachtenreglement

 

Begrippen klachtenreglement

Deelnemer

Ieder die geldig deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding of traject welke geregistreerd staat als geaccrediteerde opleiding op onze websites.

Klachten functionaris

De geschillen functionaris CIG is de persoon die als 1e aanspreekpunt dient voor het indienen van een klacht door een deelnemer.

Klachten commissie

De klachtencommissie van de CIG, inzake opleidingen, cursussen, trainingen. De klachtencommissie behandeld procedurele klachten inzake opleidingen, cursussen en trainingen.

 

Geschillen commissie

De geschillencommissie van de CIG, inzake opleidingen, cursussen, trainingen. De geschillencommissie behandeld beroepen die volgen op de uitspraak van de klachten commissie betreffende procedurele klachten inzake opleidingen, cursussen en trainingen.

Toets commissie 

De toets commissie van de CIG, inzake opleidingen, cursussen, trainingen. De toets commissie behandeld inhoudelijke klachten inzake opleidingen, cursussen en trainingen.

College van Beroep

Het College van Beroep van de CIG, inzake opleidingen, cursussen, trainingen. De Commissie van Beroep behandeld beroepen die volgen op de uitspraak van de toets commissie betreffende inhoudelijke klachten inzake opleidingen, cursussen en trainingen.

Onafhankelijke Examencommissie

De onafhankelijke examen commissie functioneert onafhankelijk van het bestuur en management van CIG en is bij wet aangewezen om procesmatige (of acquisitie*).

Docent, trainer

De persoon die in opdracht van de Saiga/CIG de lessen van de opleiding, cursus of training uitvoert.

Klacht

Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding gericht aan de klachten functionaris met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

 

Klager

Degen die een schriftelijke klacht via de klachten functionaris heeft ingediend bij de klachten commissie indien het een procedurele klacht betreft of een bezwaar heeft ingediend bij de toets commissie indien het een inhoudelijke klacht betreft.

Ontvankelijkheid klacht

 1. De deelnemer kan gedurende de opleiding, cursus of training een schriftelijke klacht over de uitvoering van de opleiding, cursus, of training, indienen bij de klachtenfunctionaris. Voor postacademische cursussen geldt een termijn van maximaal twee maanden na afloop van de cursus. Voor klachten die betrekking hebben op tentamens en examens geldt een termijn van 20 werkdagen.
 2. De klachtenfunctionaris kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de klachtenfunctionaris, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.
 3. Klachten en Bezwaar worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Klachten & Bezwaar bespreekbaar maken

Een klacht betreft een gedraging, handelen of procedure van het CIG. Het doel van een klachtenprocedure is naast het registreren en behandelen van de klacht bovenal gericht op het wegnemen van de oorzaken van de klacht en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

 

Een klacht wordt in eerste instantie besproken met de mentor van het betreffende leerjaar of de meegaande mentor, in functie van klachten functionaris. Dit geschiedt onafhankelijk, zorgvuldig en vertrouwelijk. Hierbij wordt gekeken of de klacht direct kan worden opgelost of dat de klacht door de klachtencommissie (indien het een procedurele klacht betreft) of de toets commissie (indien het een inhoudelijk bezwaar betreft) in behandeling dient te worden genomen.

Indien de klacht niet direct in onderling overleg kan worden opgelost zal de klachten functionaris aangeven dat een klacht ingediend kan worden bij:

 • De klachten commissie indien het een procedure klacht betreft
 • De toets commissie indien het een inhoudelijk bezwaar betreft.

 

De aangewezen commissie neemt de klacht in behandeling.

 

Procedurele klacht:

Klachten procedure

Een procedurele klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie. De klachten commissie kan de klacht gegrond of ongegrond verklaren:

 • Gegrond betekent dat de klachten commissie een voorstel doet aan de klager om een correctie, genoegdoening en/of vervangende dienst aan te bieden. Let op indien dit een klacht betreft aangaande een toets en/of examen heeft het betreffende voorstel geen invloed op de inhoud en/of uitslag van de toets of het examen. Hiervoor is een bezwaarprocedure van toepassing.

 

 • Ongegrond betekent dat de klachtencommissie de indiener van de klacht geen gelijk geeft.

 

 

De uitspraak van de klachtencommissie is bindend en de klager kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak bij de klachtencommissie. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij/zij de uitspraak voorleggen aan de Geschillen Commissie.

Geschillen procedure

Een geschil betreft een meningsverschil of conflict tussen de student c.q. kandidaat en de instelling (College Integrale Geneeswijzen) die betrekking heeft op de uitspraak van de klachtencommissie op een ingediende procedurele klacht (zie paragraaf klachten procedure)

 

De geschillencommissie CIG bestaat uit drie leden waarvan 2 onafhankelijke externe leden. De uitspraak van de geschillencommissie is een zwaarwegend advies waarbij;

 

 • Herziening van de uitspraak van de klachtencommissie gevraagd wordt, hetgeen tot een nieuwe beslissing kan leiden met eventueel herstel van de gevolgen;

 

 • De uitspraak van de klachtencommissie gevolgd wordt.

 

Inhoudelijke klacht:

Een inhoudelijke klacht wordt ingediend in de vorm van een bezwaar bij de toets commissie van het CIG.

Bezwaar procedure

Een bezwaar heeft betrekking op een inhoudelijke beslissing van de toets commissie, indien men het niet eens is met de beslissing. De bezwaarprocedure heeft tot doel te komen tot een volledige herbeoordeling van het besluit waartegen bezwaar is gemaakt en geeft de toets commissie dus de gelegenheid een eerdere beslissing te heroverwegen.

De toets commissie kan het Bezwaar gegrond of ongegrond verklaren:

 • Gegrond betekent dat de examencommissie haar eerdere besluit herziet;

 

 • Ongegrond betekent dat de examencommissie in haar eerdere beslissing persisteert..

 

Tegen de beslissing op het bezwaar kan de indiener van het bezwaarschrift in beroep gaan bij de Commissie van Beroep

 

Beroep procedure

Een beroep kan ingesteld worden als de belanghebbende het niet eens is met de beslissing die het orgaan op het bezwaarschrift heeft genomen, of als de beslissing op het bezwaarschrift niet binnen de geldende termijn is genomen en de belanghebbende het orgaan daarvoor in gebreke heeft gesteld.

 

Het beroep kan worden ingesteld bij de Commissie van Beroep, die CIG heeft ingesteld of van de beroepsvereniging, waarbij zij is aangesloten. De Commissie van Beroep is onafhankelijk en extern en maakt dus geen deel uit van het bevoegd gezag en operationeel management van de exameninstelling of van de examencommissie (zie Bijlage IV).

De Commissie van Beroep heeft als taak de behandeling en beslechting van ingediende beroepszaken.

Indien de Commissie het Beroep het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing van het bezwaar geheel of gedeeltelijk. Zij kan bepalen dat er opnieuw of alsnog in de zaak wordt beslist en indien noodzakelijk een voorlopige voorziening treffen.

 

Indien de Commissie het Beroep het beroep ongegrond acht, blijft de beslissing op het ingediende bezwaar van kracht.

 

Tijdspad Klachten/Bezwaar procedure Procedurele Klacht Inhoudelijke Bezwaar
Gesprek klachtenfunctionaris Binnen 20 werkdagen* na voorval Binnen 20 werkdagen* na voorval
Indienen Klacht/Bezwaar Binnen 20 werkdagen* na voorval bij klachtencommissie Binnen 20 werkdagen* na voorval bij toets commissie
Ontvangstbevestiging ingediende Klacht/Bezwaar 10 werkdagen* na ontvangst Klacht bij klachten commissie 10 werkdagen* na ontvangst Bezwaar bij toets commissie
Uitspaak op ingediende Klacht/Bezwaar 30 werkdagen* na ontvangst Klacht bij Klachten Commissie 30 werkdagen* na ontvangst Bezwaar bij toets commissie
Tijdspad Geschil/ Beroeps procedure Procedureel Geschil Inhoudelijk Beroep
Beroepsperiode op uitspraak Klacht/Bezwaar 15 werkdagen* na ontvangst uitspraak klachten commissie indienen bij Geschillen commissie 15 werkdagen* na ontvangst uitspraak toets commissie indienen bij College van Beroep
Ontvangst bevestiging beroep 10 werkdagen* na ontvangst ingediend geschil bij de Geschillen Commissie 10 werkdagen* na ontvangst ingediend beroep bij College van Beroep
Uitspraak op Beroep 50 werkdagen na ontvangst geschil door de Geschillen Commissie 50 werkdagen na ontvangst beroep door het College van Beroep

 

* werkdagen = de landelijke officieel vastgestelde werkdagen, exclusief de door OCW vastgestelde vakantie perioden in de regio Noord

Slotartikelen Onderwijs en Examenreglement

 • Over de tentamen- en examenresultaten wordt niet met de kandidaten gecorrespondeerd, noch door de directie, noch door de toets commissie.

 

 • Het tentamenwerk wordt door de opleiding ten minste gedurende twaalf maanden bewaard; het examenwerk wordt tenminste gedurende vijf jaar bewaard.

 

 • Een volledig stel examenopgaven met de daarbij behorende beoordelingsnormen en van iedere kandidaat een lijst met behaalde eindcijfers evenals de uitslag van het eindexamen blijven in het archief van de Saiga/CIG bewaard gedurende een periode van vijf jaar.

 

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie

 

Zie verder: OER Onderwijs- en Examenreglementen & Studentenhandboek