College Sutherland: dé Europees CEN-gecertificeerde opleiding in Nederland.

Osteopathie staat op een hoog niveau binnen het beroepsonderwijs in Nederland. Erkenning van het beroep valt niet onder de wet-BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en dus bestaat er geen overheids- of universitaire erkenning. De organisaties binnen het beroepsveld Osteopathie dienen zelf zorg te dragen voor erkenning en registratie. Hiervoor zijn verschillende reglementen van kracht, van beroepsprofiel, beroepscode, praktijkeisen, klacht- en tuchtreglement, etc.

Voor de kwaliteit van het onderwijs is het beroepscompetentieprofiel geschreven. De minimumeis voor Osteopathie is volgens dit beroepscompetentieprofiel 288 ECTS ofwel 8.060 studiebelastingsuren voor voltijds-onderwijs en 141 ECTS ofwel 3.960 studiebelastingsuren voor deeltijd-onderwijs.

College Sutherland is als volgt ingeschaald:
Deeltijd Opleiding: 332 ECTS (9.296 studiebelastingsuren)
Voltijds Opleiding: 341 ECTS (9.548 studiebelastingsuren).
Ruim voldoende voor de erkenning binnen de registers van Nederland.

In 2010 zijn de Nederlandse opleidingen door het Register (NRO) voor het eerst geauditeerd. College Sutherland was de enige Nederlandse opleiding die door het NRO werd geaccrediteerd, in België was dat de Fico.
In 2015 zijn er 4 Audits gewest voor de Osteopathie welke een opleiding in de osteopathie zal moeten behalen:

  • CPION Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland, voldoen aan de PLATO-eisen (Medische BasisKennis) van de zorgverzekeraars; CS voldoet aan de minimale PLATO-eisen. Haar propedeuse bedraagt 45 ECTS (PLATO-eis 25 ECTS)
  • NRO Nederlands Register voor Osteopathie, voldoen aan de Nederlandse eisen van het BCP (BeroepsCompetentieProfiel);
Na de goedkeuring van CS in 2010 volgde ook in 2015 een accreditatie voor het NRO. Daarmee zijn alle studenten en afgestudeerden verzekerd van een registratie bij het NRO en daarmee van vergoedingen van de zorgverzekeringsmaatschappijen.

College Sutherland doet altijd mee met audits, want haar missie is hoog kwalitatief onderwijs. Criterium is o.a. voldoende klokuren contactonderwijs, met voldoende docenten voor praktijk én stage / kliniek-onderwijs (minimum 1.000 klokuren). Controleer dit voor een weloverwogen keuze in een prachtig beroep.

Accreditatie NLQF-6

De kwalificatie Osteopathie van College Sutherland  voldoet aan de vereisten voor NLQF niveau 6. De leerinspanning voldoet aan de gestelde eisen voor inschaling. De examinering voldoet voor de methoden van examinering en de overeenstemming tussen de kwalificerende examinering en de beschrijving in leeruitkomsten.

NLQF is een raamwerk voor niveaubepaling van opleidingskwalificaties. In de NLQF staat Niveau 6 voor een bachelor, voor heel Europa gelijk (EQF-6). De descriptoren: beroep, kennis en de toepassing daarvan, probleemoplossende vaardigheden, vaardigheden op het gebied van leren, ontwikkelen, informatie en communicatie, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, zijn allen ingeschaald op niveau 6. 

Registratie OsEAN

College Sutherland is sinds 2011 lid van the Osteopathic European Academic Network (OsEAN). OsEAN is een samenwerkingsverband van opleidingen Osteopathie in Europa, voor toelating bestaat er een kwaliteitstoets.

OsEAN organiseert congressen over academisch onderwijs in de osteopathie (Open Forum), en heeft een jaarlijks online studentencongres (Virtual International Students Day).  Daarnaast kent OsEAN een students-exchange, teachers-exchange, examinator-exchange, opleiding voor docenten, etc.

OsEAN is in 2015 gestart met een externe Audit door het ‘Austrian Standarts Intitute’ (ASI) in Wenen. Hierbij worden alle bestaande leden van OsEAN en de nieuwkomende leden gecontroleerd op de status van hun opleiding conform de standards van CEN en OsEAN (ISO 29990).

In oktober 2015 is College Sutherland gecontroleerd door de ASI op de CEN-norm en ISO 29990 en geaccrediteerd. Een heraudit heeft met goed gevolg plaats gevonden in 2022.

CEN: The European Committee for Standardization heeft de CEN-Standard voor Osteopathy geschreven en deze is in  September 2016 in Brussel gedeponeerd. In de CEN-Standard staan de beroepsomschrijving voor osteopathie en de minimale opleidingseisen voor de osteopaat. Opleidingen dienen een audit te ondergaan om te controleren of zij aan de CEN-Standard voldoen. In Europa wordt deze Audit uitgevoerd door de Austrian Standard Institute in Wenen. In samenwerking met OsEAN zijn inmiddels 22 scholen in Europa geaccrediteerd, waaronder College Sutherland Amsterdam. http://www.osean.com/index.php/home/about-osean

ECTS: European Credit Transfer System (ECTS) staat voor de berekening van de studiebelasting, sinds de invoering van het BaMa-steem. Eén voltijd studiejaar beslaat 60 ECTS, 1 ECTS staat voor 28 studiebelastingsuren in Nederland. De studiebelastingsuren zijn weer verdeeld over college, practicum, assesment, thuisstudie, clinic, etc. Een volwaardige osteopathie-opleiding beslaat uit minimaal 300 ECTS.

Accreditatie College Sutherland door het NRO

Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en de 3 in Nederland opererende opleidingen in de jaren 2005-2010 een Beroepscompetentieprofiel Osteopathie (BCP) geformuleerd. Dit BCP is in 2010 samen met andere documenten aanleiding geweest om de opleidingen te visiteren of zij voldoen aan de in het BCP gestelde criteria en voorwaarden voor het opleiden tot osteopaat D.O. en als zodanig erkend door het NRO.
Deze Audit is in 2015 herhaald en College Sutherland voldoet ook nu weer ruimschoots aan de criteria.
Zie website NRO: http://osteopathie-nro.nl/voor-osteopaten/osteopaat-worden/

 

Sinds haar oprichting is College Sutherland erkend door het NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie). Het NOF is een onafhankelijk kwaliteitsorgaan, met als doel de kwaliteit en deskundigheid binnen de osteopathie te registeren en te bevorderen. Alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen (geheel of gedeeltelijk), afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekeringsvoorwaarden, mits de behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat.
Alle bij de NOF geregistreerde osteopaten worden door de zorgverzekeraars erkend.

Registratie CRKBO

De Saiga (Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam) is de rechtspersoon voor College Sutherland. De Saiga is sinds december 2010 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In oktober 2014 en in juli 2018 heeft de Saiga voldaan aan de eisen van herregistratie. In 2021 is de stichting opgegaan in CIG B.V. Ook het CIG B.V. heeft voldaan aan de eisen van de registratie. “Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn”. Het onderwijs aan de opleidingen van de Saiga/CIG B.V. is daarmee BTW-vrij.

Accreditatie MBK (PLATO-eisen) door CPION

De Propedeuse is voor de MBK (Medische Basis Kennis) in februari 2015 geaccrediteerd door CPION. Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. De opleiding is een officiële SHO-register opleiding Medische Basiskennis volgens de PLATO-eindtermen (SHO =Stichting Hoger Onderwijs Nederland). De accreditatie wordt door CPION verleend na toetsing van de kwaliteitscriteria. De PLATO-eindtermen zijn opgesteld door de Universiteit van Leiden in opdracht van de zorgverzekeraars.

Daarnaast is het CIG (College voor Integrale Geneeswijzen) door het CPION geaccrediteerd als opleidingsinstituut.

Accreditatie NRTO

College voor Integrale Geneeswijzen (CIG) en daarmee College Sutherland is geaccrediteerd door het NRTO in 2023: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Het keurmerk staat voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Hierdoor hebben wij registratie in het STAP-scholingsregister. De NRTO staat voor kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs.
De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. De NRTO is gesprekspartner van ministeries, leden van de Tweede Kamer, koepels van het publiek onderwijs, sociale partners, maatschappelijke organisaties als de SER en de Stichting van de Arbeid en de media. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal. De NRTO staat voor een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC en examenaanbod realiseren.

De NRTO kent algemene voorwaarden voor het lidmaatschap.
Daarnaast kent de NRTO een gedragscode voor haar leden.

Digitaal certificaat College voor Integrale Geneeswijzen BV CIG kwaliteitseisen NRTO.

Accreditatie via de KNGF

Het onderdeel Osteopathie in het parietale bereik was door het Genootschap Fysiotherapie (KNGF) geaccrediteerd met 491 punten. Ruim voldoende als nascholingeis Fysiotherapie gedurende de zes jaar dat de opleiding duurt. Helaas heeft de Nederlandse regering gemeend te moeten besluiten dat scholing in de complementaire geneeskunde niet als nascholing voor fysiotherapie geaccrediteerd mag worden, met ingang van 2011. Dat geldt uiteraard voor alle opleidingen Osteopathie.

Bachelor / Masters: de kwestie…

Iedere osteopaat kan Master of Science in de osteopathie worden! In Europa is er sprake van de invoering van een Ba-Ma (Bachelor – Master) structuur in het onderwijs. Dit komt voort uit de zogenaamde Bologna-verklaring van 19 juni 1999. Lees meer: Bachelor-Master Osteopathie

Registratie als osteopaat

Het diploma in de osteopathie D.O. staat onder auspiciën van het Nederlands Academisch College voor Osteopathie & Mesologie (NACOM), met een Nederlandstalige jury en the Osteopathic European Academic Network OsEAN. Het Diploma in de Osteopathie D.O. is gemeenschappelijk voor alle studenten van de verschillende onderwijsvormen, mits zij erkend worden door het Nederlands Academisch College (NACOM). Registratie bij het NRO kan echter alleen wanneer de betreffende opleiding door visitatie is goedgekeurd door het NRO (jurispedentie Maart 2012).

Registratie is gekoppeld aan de vergoeding van de consulten Osteopathie, mits de patiënt hiertoe een dekkend aanvullend verzekeringspakket heeft afgesloten. De verzekeringsmaatschappijen hanteren de registratie van het NRO of het NOF. Beide registers stellen eisen aan de kwaliteit van de opleiding. Kijk dus goed of de opleiding is geaccrediteerd door het NRO: http://osteopathie-nro.nl/erkende-opleidingen.html

Verzekering & vergoedingen

De verzekeringsmaatschappijen vergoeden over het algemeen de consulten osteopathie in een aanvullend pakket. Voor de osteopathie is een website ingericht met een uitgebreide pagina over osteopathie met een continu up-to-date overzicht van de vergoedingen per verzekeraar. U kunt de pagina hier bekijken: Vergoedingen Osteopathie