te Amsterdam fulltime en parttime opleiding
in opdracht van de Registratiecommissie NRO 1 juni 2010

Samenvatting

Het onderzoek en het visitatiebezoek aan College Sutherland (CS) is goed en prettig verlopen. CS heeft zich zeer ingespannen ons alle gegevens te leveren die wij wensten in te zien, en al onze vragen zorgvuldig te beantwoorden.
CS heeft grote openheid geboden, inclusief kritische (zelf)evaluaties.

Aan ons zijn alle door ons gewenste documenten ter beschikking gesteld. Tijdens het visitatiebezoek spraken wij met de directie, met alle klassenvertegenwoordigers, met alle die lesdag aanwezige docenten en met de aanwezige stagebegeleiders. Tevens vond er een rondleiding plaats en mochten wij ook hier alles zien wat wij wensten te zien.
Er zijn ons geen beperkingen opgelegd.

Wij constateerden, zoals overal te verwachten, enige gebreken, welke echter in andere aspecten ruimschoots gecompenseerd werden, en waarover wij afspraken hebben gemaakt hoe en wanneer deze op orde gebracht dienen te zijn.
Een enkele keer voldeden zaken zeer goed aan de geest van de criteria, maar waren deze niet 100% naar de letter van het BCP (Beroepscompetentieprofiel Osteopathie van het NRO) geregeld. In dat geval oordeelden wij positief, met een advies.

Op aantal punten konden wij het door CS gevoerde beleid niet steunen. Hier legden wij een verplichte wijziging op, met een redelijke termijn. CS heeft deze wijzigingseisen geaccepteerd en zal deze binnen de afgesproken termijn invoeren.
Waar relevant of informatief is een reactie van CS op voornoemde adviezen en eisen opgenomen. Sommige verbeteringen waren bij CS al in de planning, sommigen waren nieuw. Een beschrijving hiervan treft u aan in de navolgende hoofdstukken.

Geen van deze punten hebben bij ons ook maar enige twijfel opgeroepen bij ons besluit de registratiecommissie te adviseren de opleiding van CS te erkennen. CS wordt geleid vanuit een brede samenhangende, transparante en goed verdedigbare visie op inhoud en onderwijskundige aspecten van de opleiding. Dat betekent overigens niet dat de visitatiecommissie deze visie geheel deelde, maar dat hoeft ook niet.

Bijzonder aan CS is dat zij in haar onderwijs reeds een aantal jaren systematische aandacht heeft voor en portfolio-evaluatie houdt betreffende de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Wij zouden wensen dat alle paramedische opleidingen dit in deze mate zouden doen.
Het College Sutherland wordt door ons gezien als een bevlogen instituut waar vanuit een duidelijke visie en enthousiasme gewerkt wordt aan het opleiden van osteopaten. Wat zij daarover naar buiten uitdragen is volstrekt congruent met wat zij doen! Onze complimenten daarvoor!

Wij willen onze waardering uitspreken over de reeds vergaande implementatie van de nieuwe zaken zoals deze pas het laatste jaar van de ontwikkeling van het beroepscompetentieprofiel helder werden.
De visitatiecommissie spreekt hierbij haar vertrouwen uit in de opleiding, de leiding van CS en in de docenten/stagebegeleiders.


Advies

Het advies van de visitatiecommissie over College Sutherland aan de Registratiecommissie NRO is positief voor 5 jaar. Dit betreft de schooljaren 2010/2011 – 2014/2015. In 2015 heeft een hervisitatie van het NRO plaatsgevonden met een positieve registratie tot op heden.

Daarnaast zijn er Audits van

 • the Austrian Standarts Institute (ASI) in opdracht van OsEAN voor accreditatie van de Europese CEN-standard for Osteopathy.
 • Het CRKBO, als accreditatie voor het Instituut van College Sutherland.
 • CPION, als accreditatie voor de MBK van de verzekeringsmaatschappijen (Plato-eisen)
 • NRTO, als accreditatie voor het Instituut als onderwijsinstelling.
 • NLQF, als accreditatie van de inschaling van het niveau van het onderwijs (level 6)

Lijst van toetsingsdocumenten

Het hele kader van regelgeving rond visitatie bestaat uit de volgende documenten:

 • Beroepscompetentieprofiel osteopathie (BCP)
 • Reglement Erkenningscriteria opleidingen en nascholing osteopathie
 • Reglement Registratiecommissie NRO
 • Beleidsregel RC Procedure erkenning en visitatie opleidingen
 • Beleidsregel RC Toetsingscriteria erkenning en visitatie opleidingen
 • Beleidsregel RC Overgangsregeling erkenning en visitatie opleidingen

Visitatiecommissie NRO

Marc de Haan DO, osteopaat
Hetty van Wolde, onderwijskundige
Tits Jansen, arts MBA, organisatieadviseur